top of page
טיפול באמצעות משחק - Play Therapy
טיפול באמצעות משחק play therapy

המשחק הוא צוהר וחלון לעולמם של ילדים, ובכך הוא למעשה האמצעי המרכזי להשגת מטרות טיפוליות ולביסוס ובניית תקשורת בין מטופל למטפל. במשחק הילד משתמש בצעצועים, בובות, משחקים וכן בחומרי יצירה מגוונים, ומעלה באופן מוגן ולא מאיים קשיים ומצוקות איתם הוא מתמודד. דרך הקשר עם המטפל, בדמות המשחק עצמו, והשיח הטיפולי, מעבד הילד רגשות ואירועים בכלים המותאמים לשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא באותה העת. 

 

הטיפול במשחק מתבצע על ידי מטפלים שעברו הכשרה מתאימה ומלווה בהדרכת הורים מיוחדת המתבצעת בשני אופנים: הדרכה פרטנית או קבוצתית, בהתאם לצורך. 

bottom of page